Notaris, waarom?

Het bezoek aan de notaris is (normaal gesproken) de laatste stap in het aan- of verkoopproces van een woning. De notaris regelt alle juridische zaken rond de overdracht van de nieuw gekochte woning. Na tekenen van de leveringsakte is het moment daar voor de nieuwe eigenaren. Zij ontvangen de sleutels en kunnen aan de slag met hun nieuwe huis!

Maar voordat het eigendom van de woning ook daadwerkelijk overgedragen wordt aan de nieuwe bewoners, moet de notaris nog een aantal belangrijke zaken uitvoeren.

In veel gevallen loopt het contact met de notaris via de makelaar en/of financieel adviseur, maar als aan- of verkoper heb je ook een rol in het proces.

Welke notaris? Aan wie de keuze?

Voordat we het over de rol van de notaris kunnen hebben moet er eerst worden bepaald bij welke notaris het transport (de overdracht van de woning) plaats zal gaan vinden. In het algemeen luidt de regel dat het aan de koper is om een notaris uit te kiezen omdat hij ook  de kosten van de notaris betaald als onderdeel van de kosten koper of k.k. Hierbij staat het de koper vrij om voor iedere notaris in Nederland te kiezen. Dit kan een probleem zijn als het bijvoorbeeld gaat om een notaris “aan de andere kant van het land”. Het is daarom altijd mogelijk een volmacht te tekenen.

Het is ook mogelijk om een woning ‘vrij op naam’ te kopen. Dat is vaak het geval bij nieuwbouwwoningen. Hierbij is het de verkoper (meestal projectontwikkelaar) die de kosten draagt voor het transport en dus ook een notariskantoor mag uitzoeken.

Het is voor de keuze zeer belangrijk dat het een vrije keuze is van de aankoper. Het wil nog wel eens voorkomen dat er door makelaars of financieel adviseurs wordt gestuurd op een bepaald notariskantoor. Wees hier behoedzaam op, want de prijzen en de dienstverlening lopen nog wel eens uiteen. Om een goed beeld te krijgen van de kosten is het daarom altijd goed om meerdere offertes op te vragen bij verschillende notariskantoren, voordat er een keuze wordt gemaakt. In de meeste gevallen zult u van de notaris naast de offerte ook  informatie ontvangen, waarin het verdere proces beschreven staat.

Het is gebruikelijk om de notariskeuze zo snel mogelijk door te geven aan de eigen aankoopmakelaar en financieel adviseur zodat deze verschillende processen in gang kunnen zetten. Indien er geen gebruik is gemaakt van een aankoopmakelaar zal de keuze bekend moeten worden gemaakt aan de verkopend makelaar. Het kan zijn dat de notaris nog niet bekend is bij het tekenen van de koopovereenkomst. Als beide partijen er mee akkoord gaan kan het notariskantoor op een later moment worden opgenomen in de koopovereenkomst zodat het tekenen doorgang kan vinden. Het is wel belangrijk om de notariskeuze, zodra deze bekend is, alsnog schriftelijk en ondertekend vast leggen om problemen en verwarring op een later moment te voorkomen.

Meer informatie?

Op de site van notaris.nl vindt U veel tips bij het kopen van een huis.

Wat er allemaal juridisch komt kijken bij het kopen van een woning heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie samengevat in een klein boekje dat online te lezen is.

Het is ook nuttig om de informatie door te lezen die door de Beroepsorganisatie is opgesteld n.a.v. de veelgestelde vragen aan de notaristelefoon.

De site kan u ook behoeden voor valkuilen bij het kopen en verkopen van een huis. Doe daarvoor de test.

Notarissen in Utrecht

In en rond Utrecht zijn er om en nabij de 30 notariskantoren te vinden. Het kan echter zijn dat een notariskantoor zich niet bezig houdt met het transporteren van woningen maar zich in andere zaken heeft gespecialiseerd. Vaak is op de website van het betreffende kantoor terug te vinden welke diensten zij verlenen. Een belletje naar het betreffende kantoor kan natuurlijk ook veel duidelijkheid verschaffen.

Links:

Notarissen in Utrecht
Lijst met alle notarissen in Utrecht

www.degoedkoopstenotaris.nl
Vergelijkingssite geadviseerd door de Consumentenbond

www.notaris.nl
Website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

www.betaalbarenotarissen.nl
Vraagt direct offertes op bij notariskantoren in de buurt

notaris

Wat doet de notaris?

Voorbereidingen voor het transport van de woning

  • De verkoper wil zekerheid dat de koper de volledige koopsom zal betalen. Hij vraagt daarom een waarborgsom of bankgarantie. Dat is het eerste waar de notaris zich mee bezig gaat houden. De waarborgsom is in de meeste gevallen  10% van de koopprijs. Dit geld moet op een in de koopovereenkomst vastgelegde dag worden overgemaakt naar de notaris. Het dient als compensatie als blijkt dat de koper zonder goede reden (na de drie dagen bedenktijd) alsnog van de koop af wil. Een alternatief voor de waarborgsom is de bankgarantie. De bank garandeert dat die 10% betaald zal worden als de koper zijn verplichting niet na kan komen. Het spreekt voor zich dat mocht het zover komen dat de koper daadwerkelijk van de koop afziet, de koper die bankgarantie wel degelijk aan de bank zal moeten betalen.
  • Het Kadaster is het openbare register waarin van alle woningen is te vinden wie de eigenaar is. De notaris controleert in het Kadaster of de gegevens van de woning kloppen. Daarnaast bekijkt hij of er hypotheken of beslagen op het huis liggen.
  • De volgende stap is het opstellen van de leveringsakte. In deze akte wordt het transport (de juridische overdacht van de woning) vastgelegd. In dit contract zijn de voorwaarden en regels opgenomen om het eigendom van de verkopers over te dragen op de kopers. Zodra de conceptversie klaar is zal de notaris de leveringsakte doorsturen naar alle betrokken partijen. De leveringsakte zit vrij juridisch in elkaar en kan moeilijk te lezen zijn, toch is het belangrijk om te begrijpen wat er staat (en eventueel te corrigeren waar nodig). Vraag eventueel hulp van uw makelaar, financiële dienstverlener of iemand in uw vrienden- of familiekring voordat u akkoord geeft aan de notaris.
  • Bent u de aankopende partij en gaat u een woning kopen met behulp van een hypotheek dan zult u vaak ook een hypotheekakte in concept ontvangen. Dit document regelt de afspraken tussen u en uw hypotheekgever, in de meeste gevallen de bank. Op basis van dit document kan de bank bijvoorbeeld uw huis verkopen als u de hypotheeklasten niet meer kan betalen.
  • In veel gevallen wordt er ook een eindafrekening opgesteld door de notaris. Dit is een overzicht van alle betalingen die plaats vinden bij de aan/verkoop van een woning. Dit gaat niet alleen over de koopprijs van de woning maar bijvoorbeeld ook over de kosten voor de notaris, financieel adviseur, de makelaar, de overdrachtsbelasting, de kosten voor de inschrijving in het Kadaster en de gemeentelijke belastingen (ozb, waterschapslasten en eventuele erfpacht).

Het transport

  • Voor de levering of het transport van het huis moet u naar de notaris. Koper, verkoper en notaris tekenen de leveringsakte. Ook de hypotheekakte wordt getekend en wel door de koper, de bank en de notaris. Daarna draagt de notaris als symbool van de overdracht de sleutel van de woning over aan de nieuwe eigenaar.

Inschrijving levering in het Kadaster

  • Tot slot zorgt de notaris dat de levering wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster en de hypotheekakte wordt geregistreerd in openbare registers.